Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Čo je to splátkový kalendár a v čom spočívajú jeho výhody pre veriteľa a dlžníka?

Mať kontrolu nad svojimi dlhmi je základným predpokladom k jeho úspešnému splateniu. Jedným z nástrojov, ako to docieliť je splátkový kalendár, ktorý je užitočný nielen pre dlžníka, ale neraz aj veriteľa. Vysvetlíme vám, čo je splátkový kalendár, kedy sa využíva a čo musí obsahovať.

Splátkový kalendár prináša výhody obom stranám

Ak ste si niekedy brali hypotekárny úver, prípadne podpisovali lízingovú zmluvu, s pojmom splátkový kalendár ste sa už určite stretli. Zďaleka sa ale nevyužíva iba v týchto dvoch prípadoch. Hoci presnú definíciu v zákonoch nenájdeme, pod pojmom splátkový kalendár rozumieme rozpis výšky jednotlivých splátok spolu s dátumom splatnosti uvedeným pre každú splátku.

V splátkovom kalendári pritom môže byť uvedená celková výška splátky vrátane úroku, alebo môže byť výška úroku a splátka istiny rozpísaná zvlášť, čo je bežnou praxou napríklad pri spomínaných hypotekárnych úveroch, kedy je splátkový kalendár na dobu fixácie prílohou k zmluve.

Výhody pre dlžníka

Splátkový kalendár je výhodný pre dlžníka, pretože presne vie, kedy má zaplatiť ktorú splátku a v akej výške. Nehrozí tak, že by sa dostal do omeškania s platením len z dôvodu, že si zle prečítal zmluvu. Splátkový kalendár je zároveň vhodným riešením v prípade, že dlžník chce splatiť svoj dlh, no nemá na to dosť peňazí. Namiesto čerpania ďalšej pôžičky na splatenie skoršieho dlhu je lepšie dohodnúť sa s veriteľom na splátkovom kalendári.

Výhody pre veriteľa

A akú výhodu predstavuje splátkový kalendár pre veriteľa? V prvom rade, dohoda na splátkovom kalendári znamená, že dlžník uznáva svoj dlh a zaväzuje sa ho zaplatiť. V druhom rade, veriteľ nemusí čakať na ukončenie exekučného konania, ktoré môže trvať aj niekoľko rokov. Vďaka férovo nastavenému splátkovému kalendáru sa teda veriteľ môže dostať k svojim peniazom rýchlejšie. V tejto súvislosti len dodajme, že veriteľ nemá povinnosť súhlasiť s dohodou o splátkovom kalendári a ide len o jeho dobrú vôľu. Rovnako záleží od dobrej vôle veriteľa či pri dohode o splátkovom kalendári bude súhlasiť s odpustením úrokov z omeškania prípadne iných poplatkov.

V akých prípadoch sa využíva splátkový kalendár?

K vzniku splátkového kalendáru môže dôjsť v dvoch rôznych situáciách – v prípade, kedy je splátkový kalendár dohodnutý vopred a tvorí prílohu zmluvy (napríklad pri zmluvách o hypotekárnom úvere, lízingových zmluvách), alebo v prípade sa dlžník dostane do omeškania, resp. nastane okolnosť, pre ktorú nemôže splatiť svoj dlh podľa pôvodnej dohody.

V druhom spomenutom prípade teda hovoríme o splátkovom kalendári pre dlh, ktorý je už po splatnosti. Po príklady nie je treba chodiť ďaleko, o splátkový kalendár môžete požiadať pri vysokom nedoplatku na zdravotnom poistení, pri prebiehajúcej exekúcii a využívajú ho aj inkasné spoločnosti. Keďže cieľom mimosúdneho vymáhania pohľadávok je najmä dohoda s dlžníkom, pri vhodnom nastavení splátkového kalendára je veľmi vysoká šanca, že aj staršiu pohľadávku začne dlžník postupne splácať a k dohode nielenže dôjde, ale povedie k vymoženiu pohľadávky.

Čo musí obsahovať splátkový kalendár?

Dohoda o splátkovom kalendári musí obsahovať predovšetkým označenie strán – dlžníka a veriteľa, presné vymedzenie pohľadávky a jej výšky. Zároveň je vhodné, ak obsahuje ustanovenie použiteľné pre prípad nedodržania splátkového kalendára zo strany dlžníka. Ak takáto situácia nastane, veriteľ si môže určiť podmienku, že celá pohľadávka sa stane splatnou naraz a teda splátkový kalendár prestane platiť.

A ako by mal vyzerať samotný splátkový kalendár? V tomto prípade zákon opäť nepredpisuje konkrétnu podobu, musí byť však písomný, obsahovať identifikáciu veriteľa, meno dlžníka a čo je najdôležitejšie, nesmie v ňom chýbať výška a dátum splatnosti jednotlivých splátok.

Splátkový kalendár nemusí byť vždy zdarma

Hoci vo väčšine prípadov je splátkový kalendár tou najlepšou možnosťou pre dlžníka, ktorý nezvláda riadne splatiť svoj dlh, nie každá pôžičková spoločnosť poskytuje splátkový kalendár zdarma. Teba si preto vždy dať pozor na konkrétne podmienky, spoplatnené totiž môže byť nielen samotné vyhovenie žiadosti o splátkový kalendár, ale aj jeho prípadné nedodržanie.

Na strane druhej, ak sa o dohodu na splátkovom kalendári dlžník ani len nepokúsi a svoj dlh bude ignorovať, situácia sa bude len a len zhoršovať a k pôvodnému dlhu budú pribúdať ešte ďalšie sankcie. Splátkový kalendár je tak možnosťou, ktorú by dlžník ale ani veriteľ určite nemal ignorovať.

Pridané dňa: 20.03.2022
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám