Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Vymáhanie daňových dlhov

Ak vám v schránke pristane zásielka od exekútora, alebo inkasnej spoločnosti, asi tušíte, aký bude jej obsah. V praxi sa však môžete stretnúť aj s tým, že ešte predtým vám príde od daňového úradu, colného úradu či obce. Dlh na daniach vám môže ľahko vzniknúť aj nedopatrením, no v každom prípade si môžete byť istý, že správca dane sa vám včas pripomenie. Okrem toho, s daňovými nedoplatkami súvisia aj viaceré ďalšie nepríjemnosti, ktoré môžu pošramotiť vašu povesť či skomplikovať vaše každodenné fungovanie. V čom je vymáhanie daňových dlhov špecifické a s čím môžete počítať?

Vyrubenie vs. vymáhanie dane

Platenie daní síce nie je príjemnou záležitosťou, je však povinnosťou každého občana či podnikateľa. Či už ide o daň z príjmu alebo rôzne miestne dane, treba si vždy ustrážiť nielen termíny súvisiace s podávaním daňových priznaní, ale aj to, či ste daň odviedli včas a v správnej výške. Nie každé rozhodnutie, ktoré dostanete od správcu dane ale automaticky znamená, že ste daňovým dlžníkom. Je totiž dôležité rozlišovať vyrubenie dane, ktoré je výsledkom tzv. vyrubovacieho konania a vymáhanie dane, ktoré vás už priamo stavia do pozície daňového dlžníka.

Len pre poriadok preto uveďme, že cieľom vyrubenia dane je správne určenie výšky daňovej povinnosti, a to či už na základe zistení správcu dane alebo podaného daňového priznania. Oproti tomu, vymáhanie dane je už súborom konkrétnych krokov, ktoré správca dane vykoná za účelom vymoženia dlžnej sumy, a to aj vrátene penále či úrokov z omeškania.

Zoznam daňových dlžníkov

Ak sa z vás stane daňový dlžník, nedozviete sa o tom iba vy, ale prakticky každý, kto nahliadne do zoznamu daňových dlžníkov. Existuje ich niekoľko, no ten najrozsiahlejší zverejňuje na svojich webových stránkach Finančná správa SR. Do tohto verejne dostupného zoznamu daňových dlžníkov sa dostane každý, kto do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, dlží na daniach viac ako 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza aj suma daňových nedoplatkov. Ak vám teda vznikne daňový nedoplatok vo výške pár eur, zverejnenia a tým pádom aj negatívnej publicity sa obávať nemusíte. Na druhej strane, zverejnenie v tomto zozname môže byť poriadne nepríjemné a odradiť mnohých potenciálnych obchodných partnerov.

Určite odporúčame do tohto zoznamu nahliadnuť, aby ste sa presvedčili či sa v ňom nenachádzame. Zároveň takýto zoznam slúži ako pomôcka, ktorá vám pomôže odhaliť dôveryhodnosť nového obchodného partnera či klienta.

Čaká vás daňová exekúcia?

Pri zanedbaní svojich daňových povinností môžete v prvom rade počítať s výzvou zo strany správcu dane. Platí totiž, že vždy je lepšie sa s dlžníkom dohodnúť, čo platí nielen ak ide o mimosúdne vymáhanie pohľadávok, ale aj o daňové nedoplatky. V závislosti od toho, kto je správcom dane prebieha aj tzv. daňová exekúcia. Napríklad jednou zo zákonom daných povinností Finančnej správy je aj vymáhanie daňových nedoplatkov, pričom za týmto účelom môže využívať rôzne prostriedky. V praxi sa aktívne využíva napríklad aj vopred neohlásená návšteva daňového exekútora na prevádzke, v byte, či dome daňového dlžníka. V rámci nich môžu daňoví exekútori okrem peňazí v hotovosti odobrať aj rôzne iné hodnoty, pri ktorých nedochádza k ich predaju, napríklad stravné lístky, vkladné knižky, zmenky a šeky.

Oproti bežnej exekúcii pre rôzne iné dlhy je daňové exekučné konanie v zásade odlišné. Daňový poriadok totiž umožňuje správcovi dane z dôvodu naplnenia účelu daňového exekučného konania aplikovať viacero spôsobov výkonu daňovej exekúcie, ktoré sú presne ustanovené v § 98 ods. 1 daňového poriadku. Akým spôsobom bude správca dane vykonávať daňovú exekúciu pritom vždy zostáva na jeho zvážení, a dokonca, u toho istého daňového dlžníka môže správca dane vykonávať daňovú exekúciu aj niekoľkými spôsobmi súčasne.

Pre dlhy na daniach môžete prísť aj o vodičský preukaz

Ak sa bližšie pozriete na spôsoby vykonávania daňovej exekúcie, bude vám zrejmé, že nejde o nič príjemné. Oproti iným typom exekúcie je tu však jedno špecifikum. Od roku 2020 totiž pre daňové dlhy môžete prísť aj o vodičský preukaz. Exekúcia zadržaním vodičského preukazu sa však týka len fyzických osôb, ktoré majú nedoplatky na daniach, či už ako súkromná osoba alebo z podnikania na základe živnosti alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Nečakajte však, že vám na dvere domov príde zaklopať policajt, aby vám vodičský preukaz odobral. Popri rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania vám bude zaslaná daňová exekučná výzva, v ktorej vás správca dane upozorní, že v prípade, ak vymáhaný nedoplatok nebude v príslušnej lehote zaplatený, bude vydaný exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu.

Ak v tejto dobe nedoplatok nezaplatíte, daňový exekučný príkaz bude doručený príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná jeho blokáciu v informačnom systéme. Vo fyzickej podobe vám tak vodičský preukaz zostane, avšak jeho platnosť bude blokovaná až kým vymáhaný nedoplatok nevyrovnáte.

Premlčanie daňového dlhu

V praxi nejde o častú situáciu, no v súvislosti s vymáhaním daňových dlhov sa oplatí vedieť o špecifických podmienkach premlčania. Podľa Daňového poriadku totiž platí, že premlčacia lehota na vymáhanie daňového nedoplatku predstavuje šesť rokov, pričom sa skončí uplynutím šiestich rokov po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak v tejto lehote správca dane doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, premlčacia lehota začne plynúť znovu, a to po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená.

Platí tiež, že právo vymáhať daňový nedoplatok zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. V oboch prípadoch však nejde o prekluzívne lehoty, čiže príslušný orgán na ne nebude prihliadať z úradnej povinnosti. Ak by správca dane tieto lehoty zmeškal, je potrebné aby ste z pozície dlžníka vzniesli námietku premlčania.

V každom prípade platí, že akýmkoľvek dlhom treba predchádzať, o to viac, ak vznikli z nezaplatených daní. Ak sa vám aj stane, že vám daňový dlh vznikne, mali by ste so správcom dane aktívne komunikovať a situáciu riešiť, napríklad aj formou splátkového kalendáru.

Pridané dňa: 21.06.2024
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám