Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Uznanie dlhu - ako prebieha a aké dokumenty k nemu potrebujete

Ako prevziať kontrolu nad svojimi dlhmi a vyriešiť tak svoje finančné problémy? Pozreli sme sa na to, čo uznanie dlhu vlastne je, aký je jeho priebeh a čo všetko k nemu potrebujete, aby splnilo svoj účel.

Čo je uznanie dlhu

Uznanie dlhu je právny úkon, ktorý realizuje dlžník veriteľovi. Na platnosť uznania dlhu vo všeobecnosti nie je potrebný súhlas veriteľa. Od veriteľa však môže byť vyžiadaný podpis v prípade, že súčasťou uznania dlhu je dohoda o splácaní dlhu v splátkach, t.j. splátkový kalendár, alebo sa v uznaní dlhu predlžuje splatnosť dlhu.

Uznanie dlhu upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to v ustanovení § 558, ktorý hovorí, že ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

Výhody pre veriteľa

Uznanie dlhu je právny úkon, pri ktorom dlžník prejaví záujem splatiť svoj dlh veriteľovi. Keďže ide o jednostranný právny úkon, vo väčšine prípadov nie je potrebný súhlas veriteľa. Ten sa vyžaduje napríklad, ak si dlžník dohodne s veriteľom splátkový kalendár. Dlžník zároveň nemá právo preniesť dlh na inú osobu.

Ako prebieha uznanie dlhu

Samotný dlh môže uznať iba dlžník a veriteľ si ho nemôže žiadnym spôsobom nárokovať. Ide o právo dlžníka, ktoré záleží na jeho dobrovoľnom a slobodnom rozhodnutí. Ako sme už spomínali, toto právo si dlžník nemôže preniesť na inú osobu.

Podmienka platnosti

Aby uznanie dlhu bolo platné, je potrebné, aby malo predpísanú formu a obsah. Na internete je možné nájsť vzor tlačiva na uznanie dlhu, ktoré môžete v prípade, že sa pre tento krok rozhodnete, použiť. Tlačivo musí spĺňať tieto požiadavky:

  • musí mať písomnú formu
  • musí byť z neho zrejmý dôvod vzniku pohľadávky
  • musí obsahovať presne určenú výšku pohľadávky
  • musí obsahovať prísľub dlžníka o zaplatení dlhu

V skratke, uznanie dlhu musí obsahovať jasné frázy a presné vyjadrenia. Skôr, ako uznáte svoj dlh, dobre si premyslite svoje prísľuby a formulujte ich tak, aby ste ich v dohodnutom termíne dokázali splniť.

Príklad:
Pán Kvákal je dlžný pánovi Novákovi. Pán Kvákal je teda dlžník a pán Novák veriteľ.

Pánovi Novákovi prisľúbi pán Kvákal maximálne takú dĺžku mesačnej splátky, ktorú dokáže zaplatiť. Pán Kvákal ako veriteľ tak môže oceniť snahu pána Nováka zaplatiť jeho dlh a urobiť ústretový krok v podobe dohody o splátkach.

Uznať možno aj premlčaný dlh

Vedeli ste, že uznať možno aj premlčaný dlh? No právne účinky bude mať uznanie dlžníka iba vtedy, ak dlžník vedel, že je dlh premlčaný a platne ho uznal. V takom prípade sa už nebude môcť brániť námietkou premlčania, t.j. nebude sa môcť odvolávať na fakt, že už bola pohľadávka premlčaná.

TIP: V prípade, že dlžník písomne uznal pohľadávku veriteľa pred uplynutím premlčacej doby, začne plynúť nová premlčacia doba (desať rokov). Táto skutočnosť je benefitom aj pre samotného veriteľa, ktorý tak získa viac času na prípadné ďalšie vymáhanie dlhu od dlžníka.

Dohoda o splátkach

V prípade neschopnosti splatiť dlh jednorazovo sa odporúča, aby dlžník uzatvoril s veriteľom dohodu o splátkach. Ako už napovedá názov tohto dokumentu, ide o dvojstrannú dohodu, ktorú musí podpísať aj samotný veriteľ. Dohoda o splátkach, ľudovo povedaní splátkový kalendár, je zvyčajne priamo súčasťou uznania dlhu.

Benefitom tejto dohody je skutočnosť, že dlžník si dokáže rovnomernejšie rozložiť splácanie svojho dlhu na základe iných výdavkov a individuálnych možností. Veriteľ zároveň nemusí niekoľko mesiacov čakať na úhradu dlžnej sumy, ale pri finančnom plánovaní vie počítať s pravidelnou splátkou od dlžníka.

Všetko je to o dohode medzi dlžníkom a veriteľom, pričom veriteľ prihliada na návrh dlžníka, pretože len ten vie, koľko si môže dovoliť splácať.

Aké dokumenty sú potrebné pre uznanie dlhu

Pri koncipovaní uznania dlhu je vhodné uviesť okrem vyššie uvedeného aj konkrétne údaje, napríklad z faktúr či zo zmlúv o pôžičke.

TIP: Potrebujete napísať uznanie dlhu? Pozrite si vzor uznania dlhu, prípadne kontaktujte odborníkov, ktorí vám poskytnú individuálne riešenie na vysporiadanie vašich dlhov. Budete tak mať istotu, že uznanie dlhu bude napísané 100% správne, na mieru vašej situácii a v súlade so všetkým zákonmi. Tým, že svoje finančné problémy podchytíte včas, rýchlejšie sa z nich dostanete.

Výhody uznania dlhu

Zamýšľate sa, prečo sa vlastne oplatí uvažovať nad uznaním dlhu? Dôvodov je hneď niekoľko.

Udržanie dobrých vzťahov s veriteľom

Môže sa stať, že peniaze budete dlžiť vášmu dlhoročnému obchodnému partnerovi či známemu. Za takýchto okolností vám hrozí, že si pokazíte cenné vzťahy. Uznaním dlhu dáte veriteľovi najavo, že si uvedomujete chybu na vašej strane a ste pripravený aktívne ju riešiť.

Veriteľ zároveň získa oficiálny dokument, ktorým mu prisľúbite splatenie dlhu v stanovenom časovom rozmedzí. Aj v prípade, že dlžíte peniaze vášmu známemu, je vhodné vyhnúť sa obyčajným ústnym dohodám. Tie sú často nejasné a bez možnosti dokladovania. Písomné uznanie dlhu má jednoznačnú podobu, ktorá je zrozumiteľná a v prípade potreby je ním možné dokladovať vašu dohodu o splácaní dlhu.

Vyvarovanie sa súdnemu sporu

Pokiaľ veriteľovi dôjde trpezlivosť a nemá od vás žiadny oficiálny doklad, ktorým priznáte svoj dlh a navrhnete spôsob splácania, môže sa obrátiť na súd. Vy tak budete čeliť obvineniu, pričom vám vzniknú zbytočné výdavky navyše.

Pripraviť sa musíte na úhradu súdnych trov, ktorých výška sa pohybuje v úrovni niekoľkých stoviek až tisícok eur. V prípade, že uznáte svoj dlh, s veriteľom sa môžete vyrovnať mimo-súdnou cestou, čím sa vyhnete vysokým poplatkom a starostiam.

TIP: Uznanie dlhu vytvára síce vyvrátiteľnú, ale stále právnu domnienku, že v čase uznania dlhu samotný dlh existoval. V prípade, že má veriteľ od dlžníka uznanie dlhu, v súdnom konaní nemusí dokazovať existenciu dlhu.

Úroky z omeškania

Veriteľ má možnosť úroky z omeškania vyžadovať automaticky, bez toho, aby ich výška bola explicitne zakomponovaná do zmluvy o spolupráci. Túto možnosť mu dáva zákon. Veriteľ má dve možnosti:

  • požadovať úrok z omeškania vo výške základnej sadzby Európskej centrálnej banky vždy k prvému dňu každého pol roka omeškania
  • požadovať úrok z omeškania vo výške základnej sadzby Európskej centrálnej banky k prvému dňu omeškania

Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa každý rok mení, jej výška sa však pohybuje na úrovni nižšej ako 0,1 % pre rok 2021.

Úroky stanovené zmluvou

Pokiaľ boli podmienky vášho vzťahu s veriteľom zakotvené v písomnej zmluve, je možné, že sú v nej stanovené aj úroky z omeškania. Na ochranu veriteľa pred insolventnosťou dlžníka slúži taktiež zmluvná pokuta. Tú si vie veriteľ stanoviť individuálne a pohybovať sa môže aj vo výške viac ako 20 % z dlžnej sumy ročne.

Evidencia v registri dlžníkov

Tým, že včas spíšete uznanie dlhu, môžete sa vyhnúť zaradeniu do registra dlžníkov. Ten je sledovaný poisťovňami, bankami a ďalšími finančnými a nefinančnými inštitúciami. Údaje z neho často vyhodnocujú aj spoločnosti pri výberových konaniach na nových zamestnancov, prípadne pri voľbe partnerov na spoluprácu.

Ak by ste boli v tomto registri evidovaný ako dlžník, vaše možnosti pri využívaní bankových či iných finančných produktov môžu byť limitované. Jednoduché uznanie dlhu vás tak ochráni od množstva potenciálnych konfrontácií v budúcnosti.

Zabránenie osobnému bankrotu

Prostredníctvom uznania dlhu sa môže dlžník vyhnúť vyhláseniu osobného bankrotu. V tomto smere je potrebné poznamenať, že pri neschopnosti zaplatiť veriteľovi dohodnutú sumu je preto potrebné uznanie dlhu spísať čo najskôr.

Čím dlhšie totiž budete čakať, tým viac sa vystavujete riziku úrokov z omeškania, prípadne poplatkov spojených so súdnym sporom. Uznanie dlhu vám umožní vašu situáciu vyriešiť pokojne, bez zbytočného stresu a vzniku vážnych finančných problémov.

Nechajte si poradiť od profesionálov

Uznanie dlhu zvládnete napísať aj sami, avšak nie všetky vzory, ktoré sú voľne dostupné na internete, budú úplne ladiť s vašou konkrétnou situáciou. Pokiaľ sa chcete vyhnúť nezrovnalostiam a neorientujete sa tak dobre v právnej problematike, najlepšie spravíte, keď využijete služby odborníkov. Tí vám poradia optimálny postup, ako konať, aby ste sa z vašej situácie dostali čo najjednoduchšie, bez zbytočného stresu a starostí.

Pridané dňa: 17.10.2021
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám