Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Rozvod a financie

Rozvod nie je príjemnou záležitosťou ani pre jednu zo zúčastnených strán. Spravidla je spúšťačom dôležitých životných zmien, ovplyvňuje deti a ich výchovu, ostatných rodinných blízkych a tiež môže zásadne zasiahnuť do majetkových záležitostí. V drvivej väčšine prípadov musí po rozvode jeden z manželov odísť a tak je otázkou aj vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, často zjednodušene nazývané delenie majetku. Ako ovplyvní rozvod financie, spoločný majetok manželov a ako sa vôbec pripraviť?

Rozvody nie sú ničím výnimočným

Predstava rozvodového konania len v málokom vyvoláva pozitívne pocity. Hoci vyslobodenie z nefunkčného vzťahu môže byť niekedy jediným riešením, ako opäť žiť šťastný život, celý proces rozvodu býva poriadne stresujúci a komplikovaný. Nestačí totiž iba podať návrh na rozvod, ale s konaním pred súdom následne súvisí aj vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , úprava styku s maloletými deťmi a tiež stanovenie povinnosti platiť výživné pre toho rodiča, ktorý so svojim dieťaťom nebude bývať v spoločnej domácnosti.

Napriek tomu, ako veľmi dokáže byť rozvod zdĺhavý a nepríjemný, rozvodovosť na Slovensku rozhodne nie je nízka. Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR bol v tomto smere rekordný rok 2009, kedy na 100 uzavretých manželstiev pripadalo až 48 rozvodov. Od toho roku až po súčasnosť počet rozvodov pozvoľne klesá, no podobne pozvoľne klesá aj počet sobášov. Zaujímavým z tohto pohľadu bol rok 2020, kedy miera rozvodovosti výrazne poklesla, čo je ale možné pripísať na vrub najmä obmedzeniam súvisiacimi s pandémiou.

Ako prebieha rozvod?

Nevyhnutným krokom smerujúcim k rozvodu je podanie návrhu na rozvod manželstva na súd. Návrh podáva iba jeden z manželov, súd mu tento návrh doručí na vyjadrenie. Po doručení vyjadrenia súd stanoví termín pojednávania, čo môže trvať v závislosti od vyťaženosti súdu pár týždňov až mesiacov.

Na ústnom pojednávaní sa sudca pokúsi o zmier, v prípade, že s touto možnosťou nebudete súhlasiť, bude nasledovať výsluch jednej aj druhej strany, prípadne predvolaných svedkov. Každopádne, na pojednávaní dostanete možnosť ku všetkému sa vyjadriť, prípadne predložiť napríklad aj listinné dôkazy. Jedna aj druhá strana má počas konania možnosť navrhnúť jeho prerušenie.

Oplatí sa tiež vedieť, že v rámci konania o rozvode môže súd rozhodnúť o tom, komu bude po rozvode zverené maloleté dieťa do starostlivosti, prípadne aká bude výška výživného. K samotnému procesu zostáva dodať, že manželstvo je rozvedené právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode. Najskôr teda musí byť každému účastníkovi doručený rozsudok do vlastných rúk a uplynúť lehota na podanie odvolania. Následne, ak sa manželia nedohodnú na vysporiadaní spoločne nadobudnutého majetku, môžu sa ohľadom vysporiadania BSM obrátiť na súd.

Toto sú najčastejšie dôvody rozvodov

V súvislosti s rozvodmi sa oplatí venovať pozornosť aj dôvodom, ktoré k nim najčastejšie vedú. Z oficiálneho pohľadu patrí medzi suverénne najčastejší dôvod rozdielnosť pováh a záujmov. Veľmi častým dôvodom je aj nevera a treticu najčastejších dôvodov uzatvára alkoholizmus a iné závislosti. Jedným dychom ale treba dodať, že uvedené dôvody vychádzajú zo súdnych rozhodnutí a neraz súd neurčí jednu konkrétnu príčinu rozvratu manželstva. Častou otázkou súvisiacou s rozvodom je to, kto má na čo nárok. Na nasledujúcich riadkoch sme sa preto zamerali na rozvod predovšetkým z pohľadu financií, majetku a prípadne aj nesplatených dlhov.

Ako so spoločným majetkom a záväzkami?

Rozvod spravidla zasahuje aj do majetkových vzťahov manželov. Rozvedením manželstva totiž dochádza aj k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov a tým pádom musí dôjsť k jeho vysporiadaniu. Tým najlepším a najrýchlejším spôsobom je vzájomná dohoda, čo však platí len za predpokladu, že sa rozvedení dokážu spolu dohodnúť. Pozor si však treba dať, aby sa dohoda týkala všetkých vecí, ktoré do BSM patrili. Takáto dohoda síce nemusí byť písomná (ak sa netýka nehnuteľností), avšak pre istotu ju odporúčame realizovať v písomnej forme, prípadne vo forme notárskej zápisnice.

Druhým spôsobom vysporiadania BSM je na základe rozhodnutia súdu. Treba však dodať, že táto možnosť ja často veľmi zdĺhavá a neraz aj poriadne drahá, keďže výška súdneho poplatku sa určuje podľa celkovej hodnoty predmetu konania. Len na súdnych poplatkoch tak môžete zaplatiť aj niekoľko tisíc eur.

Treťou možnosťou vysporiadania BSM je tzv. fikcia vysporiadania. Nastáva priamo zo zákona v prípade, že ani po troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vysporiadané rozhodnutím súdu. V takom prípade platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa vysporiadali tak, v akom každý z nich tieto veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu seba a svojej rodiny používa. V prípade nehnuteľností v rámci BSM platí, že prechádzajú do podielového spoluvlastníctva a že podiely oboch spoluvlastníkov (v tomto prípade bývalých manželov) sú rovnaké.

Odpoveď na to, čo sa posudzuje, resp. podľa akých zásad sa vychádza pri vysporiadaní BSM ponúka § 150 Občianskeho zákonníka. V každom prípade ale súd vždy pri rozhodovaní zohľadňuje špecifiká konkrétneho prípadu.

Čo so spoločnými dlhmi?

Zákon priamo nestanovuje, akým spôsobom sa vysporiadajú spoločné dlhy manželov, ktoré vznikli v súvislosti s BSM, ako je napríklad hypotéka na spoločný byt. Voči veriteľovi sú totiž manželia zaviazaní spoločne ako spoludlžníci a teda za splácanie pohľadávok aj rovnako spoločne zodpovedajú. Na samotný vzťah medzi veriteľom a dlžníkmi (exmanželmi) nemá samotný rozvod vplyv, môže však nastať situácia, že jeden manžel tomu druhému vyplatí svoju časť podlžnosti a na základe dohody s veriteľom tak dôjde k zmene obsahu záväzku na strane dlžníka.

Pomôže predmanželská zmluva?

Predmanželská zmluva, ktorou sa dá predísť problémom pri vysporiadaní BSM u nás oficiálne neexistuje. Počas manželstva sa však manželia môžu spolu dohodnúť na zúžení či rozšírení rozsahu BSM. Oplatí sa vedieť, že existuje možnosť s podobnými účinkami ako majú predmanželské zmluvy, a to v prípade, ak sa manželia dohodnú, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva. Zostáva dodať, že všetky tieto dohody musia mať formu notárskej zápisnice, inak sú neplatné.

Vysporiadanie BSM môže byť niekedy veľmi zdĺhavé a neuspokojivé aj pre zložitosť vzťahov medzi manželmi. Často je potrebné riešiť otázky toho, kto do spoločného manželstva „investoval a priniesol“ viac, a kto naopak prispieval osobnou starostlivosťou o deti a domácnosť. V každom prípade sa netreba báť požiadať o pomoc advokáta alebo mediátora.

Pridané dňa: 27.04.2023
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám