Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Recykláciou k lepšej budúcnosti

Recyklovanie materiálov a zodpovedný prístup k nakladaniu s odpadmi sú stále aktuálnejšími témami, ktoré čoraz viac rezonujú v spoločnosti a zároveň sa stále viac týkajú aj života bežných ľudí. Ako sa recyklácia týka aj vás a čo prináša celej spoločnosti?

Všimli ste si v kontajnerových stojiskách nové farebne odlíšené odpadové nádoby, boli ste si vyzdvihnúť hnedý kôš na kuchynský odpad a pravidelne chodíte do automatu v obchode vracať PET fľaše? Toto všetko sú opatrenia súvisiace s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva SR platného do roku 2025. Ide o strategický dokument týkajúci sa v podstate nás všetkých, pretože stanovuje viaceré čiastkové záväzky, ktoré majú našu krajinu doviesť k hlavnému cieľu – obmedziť skládkovanie a dosiahnuť mieru recyklácie komunálneho odpadu na úrovni 55 %.

Ciele do roku 2023 v oblasti recyklácie

Jedným z cieľov novely Zákona o odpadoch je zákaz skládkovania potravinového, resp. kuchynského odpadu, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023. Hoci snahy o recykláciu kuchynského odpadu ste si už možno mohli aj sami všimnúť, je otázne, či sa podarí tento záväzok dodržať a zákaz začne skutočne platiť. Myšlienka úplného vylúčenia skládkovania potravinového odpadu vychádza zo skutočnosti, že tento odpad je možné úplne recyklovať a tak jeho skládkovanie nedáva význam.

Novela sa pochopiteľne nedotkne iba domácností a odpadu, ktorý vyprodukujete pri varení či spracovávaní potravín. Po novom už na skládke odpadov nebude končiť ani biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodov, distribučných reťazcov a maloobchodu, takže s novými povinnosťami v oblasti nakladania s odpadmi sa budú musieť oboznámiť aj podnikatelia. Keďže ide o odvážne ciele, ktoré sa v konečnom dôsledku dotknú každého z nás či už vo forme nových povinností alebo vyšších cien za odvoz a spracovanie odpadu, oplatí sa na nové zmeny pripraviť.

Zavádzanie zmien do praxe

Hoci sa vám to nemusí na prvé počutie zdať, vďaka novým opatreniam, ktoré sa aktuálne zavádzajú do praxe, v konečnom dôsledku ušetrí celá spoločnosť. Pre lepšie porozumenie tejto problematiky je vhodné rozdeliť ukazovatele zavádzania zmien na kvantitatívne a kvalitatívne.

Kvantitatívne ukazovatele už teraz poukazujú na zvýšenú potrebu triedenia odpadov a recyklácie. Dnes to už nie sú len klasické čierne nádoby, ale aj ďalšie typy košov, ktoré sú určené na papier, plasty, sklo, olej a v neposlednom rade aj bioodpad. Správne triedenie je základným predpokladom na efektívnejšie využívanie zdrojov, ktoré v konečnom dôsledku nešetrí iba životné prostredie, ale aj vašu peňaženku, pretože recykláciou sa dostávame k možnosti využívať lacnejšie materiály.

Zodpovedný prístup k odpadovému hospodárstvu sa ale prejavuje aj na kvalitatívnych ukazovateľoch, ktoré priamo svedčia o opätovnom využívaní niektorých surovín. Veľký význam má napríklad recyklácia skla, ktorá je dnes pre mnohých ľudí úplne prirodzená a zároveň je skvelým príkladom, prečo sa oplatí triediť. Len si vezmime, že dĺžka rozkladu skla vo voľnej prírode predstavuje takmer 4 000 rokov, výroba nového skla je energeticky veľmi náročným procesom a zároveň, staré sklo je možné takmer 100 % recyklovať. Dôkladnou recykláciou sa tak darí šetriť množstvo vstupných surovín.

Ako to je v prípade iných surovín? Po príklady opäť nie je potrebné chodiť ďaleko. Staré oleje predstavujú hrozbu pre životné prostredie a zároveň upchávajú kanalizačné potrubie, čo môže viesť k rozsiahlym škodám. Preto staré oleje rovnako nemajú miesto medzi komunálnym odpadom. Zvyšky potravín z kuchyne by zas v ideálnom príklade tiež nemali končiť na skládke, ale dajú sa výborne využiť na kompostovanie. Takáto organická hmota si potom nachádza uplatnenie ako veľmi účinné a zároveň prírodné hnojivo.

Nové pravidlá sa dotknú aj vás

Konkrétne spôsoby, ako sa nás všetkých dotýkajú nové pravidlá sme uviedli už vyššie. Ide predovšetkým o malé hnedé nádoby na kuchynský odpad, ku ktorým dostanete aj biologicky odbúrateľné vrecká. Medzi nové opatrenia stále môžeme zaradiť aj zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Ak PET fľašu či plechovku vrátite, dostanete naspäť 15-centovú zálohu. Mnohí si tak rozmyslia, či sa im oplatí nechať prázdnu fľašu pohodenú len tak niekde v prírode, prípadne ju vyhodiť medzi ostatný odpad. Predpokladáme tiež, že ďalšie opatrenia na seba nenechajú dlho čakať a o pár rokov sa pre nás stane dôkladné triedenie odpadu celkom prirodzené.

Na záver iba dodajme, že hoci nové opatrenia pre nakladanie s odpadmi môžu byť menej pohodlné a časovo zdĺhavejšie, oplatí sa myslieť na šetrenie zdrojov a zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia. Za vzdanie sa časti komfortu v prospech efektívnejšieho využívania zdrojov to jednoznačne stojí.

Pridané dňa: 08.07.2022
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám