Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Vymáhanie pohľadávok môže mať rôzne podoby, poznáte ich?

Pohľadávky neraz predstavujú zásadný problém vplývajúci na životy mnohých rodín, fungovanie firiem a ich ekonomické správanie, a to najmä, ak sú po splatnosti. Vymáhanie pohľadávok môže byť zdĺhavé a komplikované, o čom nás nedávno presvedčila aj pandémia. Tá nielenže podporila zadlžovanie, ale niektoré opatrenia ešte umožnili aj odklady splátok, čo mnohým veriteľom skomplikovalo situáciu. Pozrime sa bližšie na možnosti vymáhania pohľadávok a problémy s tým súvisiace.

Skôr ako sa budeme venovať tejto téme definujme, čo je to pohľadávka? Presnú definíciu by ste v zákone hľadali iba ťažko, ale teória práva či účtovníctva má na túto otázku hneď viacero odpovedí. Podľa jednej aj druhej teórie je pohľadávka to, čo je dlžník povinný vrátiť veriteľovi. Dlžník je teda povinný uhradiť, resp. splatiť dlh a veriteľ je oprávnený splnenie povinnosti od dlžníka požadovať. Pohľadávky pritom môžu byť rôzneho charakteru – peňažné alebo vecné, prípadne môžu spočívať aj v tom, aby sa dlžník určitého konania zdržal. Pohľadávka je preto nárokom veriteľa na plnenie zo strany dlžníka, či už ide o vrátenie peňazí aj s príslušenstvom, napríklad úroky alebo pokuty z omeškania, alebo vrátenie určitej veci.

Neriešiť svoje dlhy je drahé a nepríjemné

Ideálnou situáciou je, ak dlžník svoj dlh vyrovná včas a presne podľa dohody. To sa ale zďaleka nedeje vždy a v takejto situácii predstavuje pohľadávka pre veriteľa záťaž. Nemá totiž k dispozícii peniaze, alebo iné materiálne hodnoty, s ktorými by mohol inak disponovať. Dokonca, neraz práve týmto spôsobom vzniká tzv. druhotná platobná neschopnosť, kedy veriteľ nemôže plniť svoje záväzky voči ďalším subjektom, a tak vzniká reťazenie, ktoré môže mať doslova až likvidačné následky pre veriteľa.

Okrem toho, zanedbávanie svojich záväzkov zhoršuje aj postavenie dlžníka, k pôvodnému dlhu sa totiž pridávajú úroky z omeškania a neraz aj rôzne poplatky či trovy súdneho vymáhania. Vždy je preto pre dlžníka výhodnejšie vyhnúť sa vymáhaniu, pretože aj relatívne malý dlh, dokáže takto poriadne narásť. Nezaplatená pohľadávka tak v konečnom dôsledku môže vyjsť poriadne draho.

Možnosti vymáhania pohľadávok

Ak dlžník nereaguje ani po písomných výzvach na splatenie pohľadávky, veriteľ má možnosť začať svoju pohľadávku vymáhať, a to formou, akú si zvolí. Vždy samozrejme musí preukázať nárok a tiež, že došlo k márnemu uplynutiu lehoty na plnenie, a teda ide o pohľadávku po splatnosti. Vymáhanie môže veriteľ vziať aj do vlastných rúk, no tento spôsob len málokedy vedie k úspechu. Oplatí sa preto skôr rozhodnúť medzi mimosúdnym vymáhaním pohľadávok a súdnym vymáhaním pohľadávok.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok prebieha spravidla prostredníctvom inkasnej spoločnosti, ktorá sa v mene veriteľa bude snažiť dlh vymôcť. Prvým krokom pre veriteľa je teda kontaktovanie inkasnej spoločnosti a predloženie dokumentov, ktorými preukáže vznik nároku (napríklad zmluvy o poskytnutí pôžičky) a informácií o dlžníkovi. Mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávok sme sa bližšie venovali v tomto článku.

Súdne vymáhanie pohľadávok

Ako už názov napovedá, pri súdnom vymáhaní je potrebné obrátiť sa na príslušný súd, ktorý po preverení návrhu a posúdení vykonateľného exekučného titulu vydá poverenie na vykonanie exekúcie. Neraz ide o zdĺhavý spôsob vymáhania, ktorý pre dlžníka predstavuje značnú záťaž v bežnom živote – exekútor siahne na časť mzdy, zablokuje finančné prostriedky na účte, prípadne rozhodne o predaji hnuteľných vecí dlžníka na dražbe. Príjemný ale nemusí byť ani pre veriteľa, keďže návrh adresovaný súdu musí spĺňať mnohé náležitosti a v prípade dodatočného odstraňovania chýb môžete stratiť relatívne veľa času. Viac informácií o súdnom vymáhaní pohľadávok nájdete tu.

Vymáhanie zahraničných pohľadávok

O čosi komplikovanejšie môže byť vymáhanie zahraničných pohľadávok. Do úvahy totiž treba zobrať nielen kultúrne rozdiely alebo jazykovú bariéru, ale neraz aj odlišnú legislatívu.

Ako veriteľ si v tomto smere poradíte len ťažko a je preto lepšie obrátiť sa na odborníka, ktorý sa o vymáhanie zahraničnej pohľadávky postará, a to či už súdne alebo mimosúdne. V tomto smere nemôžeme zabudnúť ani na uznávanie exekučných titulov v rámci EÚ či európsky príkaz na zablokovanie účtov využívaný v rámci súdneho vymáhania pohľadávok. Ide o nástroje, ktorými sa EÚ snaží uľahčiť vymáhanie zahraničných pohľadávok.

Kedy dochádza k zániku pohľadávky?

Ak je reč o zániku pohľadávok, tak základným právnym rámcom je § 559-587 Občianskeho zákonníka týkajúce sa zániku záväzkov. Samozrejme, tým najžiadanejším spôsobom zániku pohľadávky, ku ktorému vedie aj samotné vymáhanie, je splnenie dlhu. V niektorých prípadoch môže k zániku pohľadávky dôjsť aj dohodou veriteľa s dlžníkom, prípadne započítaním vzájomných pohľadávok.

Pri zániku niektorých typov pohľadávok (napríklad na plnenie z poistnej zmluvy) si treba dať pozor aj na časové hľadisko, keďže netreba zabúdať na premlčanie a preklúziu. V druhom prípade vám neuplatnením práva v určitom čase toto právo zanikne a stane sa nevymáhateľné. Rozhodne preto neodporúčame vymáhanie pohľadávok odkladať, prípadne sa spoliehať na sľuby dlžníka.

Pridané dňa: 03.12.2021
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám