Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Prečo splácať požičané?

Staré známe príslovie hovorí „kamarátmi buďme, ale dlhy si plaťme“, nemalo by však platiť len medzi kamarátmi, ale medzi všetkými, ktorí si dlžia peniaze, či už ide o pôžičky medzi bežnými ľuďmi alebo spoločnosťami. Nesplácaním požičaného totiž dochádza k rôznym problémom, a to nielen pre samotného dlžníka, ale aj veriteľa. Prečo je tak dôležité dohliadnuť na to, aby bolo požičané aj riadne splatené?

Ak je reč o dôležitosti splácať svoje záväzky riadne a včas, treba si uvedomiť, že peniaze sú obeživo a ich hodnota v čase buď klesá, alebo stúpa. Aktuálne má hodnota peňazí klesajúci trend, kvôli relatívne vysokej inflácii, ktorú mnohé úroky na pôžičkách ani nemusia pokryť. To znamená okrem iného aj to, že ak veriteľovi splatíte dlh s poriadnym oneskorením, tak samotná istina už nemá takú hodnotu, ako v čase požičania.

Na druhej strane, pre mnohých veriteľov je zásadným obmedzením, že s požičanými peniazmi nemajú možnosť disponovať a teda ich aj zhodnocovať. Hoci sa môže zdať, že kolísavá hodnota peňazí je iba nepatrná, v dlhodobom časovom horizonte sú už rozdiely badateľné. Napokon, stačí si pozrieť, koľko z hodnoty peňazí ukrojila inflácia za uplynulý rok.

Nie je jedno, kedy dlžník spláca

Splácať riadne a včas nie je iba vyjadrením slušnosti a poctivosti, ale ide aj o zákonnú povinnosť upravenú priamo občianskym zákonníkom. Konkrétne podľa § 559 ods. 2 Občianskeho zákonníka musí byť dlh splnený riadne a včas. V praxi to znamená, že dlžník je povinný splatiť dlh v riadnej výške a podľa dohody najneskôr ku dňu splatnosti, resp. v deň splatnosti jednotlivých splátok v prípade, ak sa dlžník a veriteľ dohodnú na splácaní dlhu prostredníctvom splátkového kalendára vopred alebo dlžník kvôli zlej finančnej situácii požiada veriteľa o možnosť nastaviť mu splátkový kalendár.

Ak ste teda v pozícii dlžníka, nie je vôbec jedno, kedy a koľko splácate. Nedodržiavaním tejto základnej povinnosti sa vystavujete riziku zmluvnej pokuty, úroku z omeškania či nástupu splatnosti celého dlhu v prípade, že ide o dlh splácaný podľa splátkového kalendára. Treba si tiež uvedomiť, že ak nesplácate svoj dlh, škodíte v prvom rade sebe. Utrpí vaša povesť, naštrbíte si vzťahy s veriteľom a ak sa dostanete do úverového registra dlžníkov, budete mať aj problém v prípade opätovnej žiadosti o pôžičku alebo pri prístupe k rôznym finančným produktom, akým je napríklad leasing.

Veriteľ v nepriaznivej životnej situácii

Do veľmi nepríjemnej situácie sa však môže dostať aj veriteľ, ktorému dlžník nespláca. Stačí, aby veriteľ nesprávne odhadol svoje finančné možnosti a cash-flow, prípadne jednoducho natrafí na ľudí, ktorí nie sú schopní splácať. V tých horších prípadoch sa totiž sám veriteľ môže ocitnúť v situácii tzv. druhotnej platobnej neschopnosti. Ide o stav nezavinený veriteľom, ktorého dôsledkom je neschopnosť veriteľa splácať svoje záväzky voči iným osobám práve z dôvodu, že mu chýbajú peniaze, ktoré by už mal mať od svojho dlžníka, resp. dlžníkov splatené. Ak veriteľ požičiava „na vlastnú päsť“ a pred požičaním si dlžníka dostatočne nepreverí, môže sa veľmi ľahko dostať do spomínaných problémov. Pre veriteľa by preto malo byť prioritou tieto riziká eliminovať vhodnou diverzifikáciou a starostlivým výberom toho, komu požičia.

Pri takejto situácii potom nastáva efekt snehovej gule, kedy inak poctivé osoby alebo firmy nedokážu splácať svoje záväzky z dôvodu nízkej platobnej disciplíny svojich dlžníkov.

Platiť načas treba aj veľkým inštitúciám

Riziko druhotnej platobnej neschopnosti, spomenutej vyššie, sa netýka iba jednotlivcov, drobných podnikateľov či malých firiem. Finančný manažment a s ním súvisiaca ochrana pred neplatičmi je prioritou aj pre veľké spoločnosti. Ako príklad spomeňme rôzne opatrenia, s ktorými sa môžete stretnúť aj v prípade e-shopov. Zo všetkých je to najmä extra spoplatnenie dobierky, aby sa vyhli nevyzdvihnutým balíkom. Mnohí predajcovia sú dokonca ochotní poslať tovar až po predchádzajúcej platbe vopred na účet, resp. cez platobnú bránu. Pomerne rozšíreným opatrením je napríklad aj skonto, ktoré je zvýhodnením, ak odberateľ uhradí faktúru ešte pred termínom splatnosti.

Pochopiteľne, spoločnosti poskytujúce pôžičky majú situáciu celkom odlišnú a takéto opatrenia nemajú ako aplikovať. Z tohto dôvodu preto využívajú rôzne poplatky za spracovanie a úroky, ktoré predstavujú sumu za poskytnutú službu.

Na záver len zdôraznime, že aj mimosúdne vymáhanie pohľadávok patrí medzi veľmi účinné spôsoby, ako dlžníka motivovať k plateniu a môžeme ho zaradiť medzi tzv. soft collection spôsoby. Ich cieľom nie je dlžníka zastrašovať, ale naopak dohodnúť sa po dobrom a docieliť stav, ktorý bude výhodný pre obe strany. Medzi nástroje soft collection patria rôzne úľavy a dohody či splátkové kalendáre, tak aby sa dlžník ešte viac nezadlžoval a aby sa veriteľ dostal k tomu, na čo má nárok.

V každom prípade netreba čakať príliš dlho, pretože vymožiteľnosť dlhu sa môže časom zhoršovať. Ak sa na situáciu pozrieme očami dlžníka, rovnako netreba otáľať, ak sa vyskytnú problémy, pre ktoré nebudete môcť splácať svoj dlh. Vyčkávaním sa totiž bude dlh riešiť iným spôsobom a nabalia sa k nemu aj náklady súvisiace s vymáhaním.

Pridané dňa: 22.07.2022
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám