Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Osobný bankrot a vymáhanie pohľadávok

V situácii, kedy veriteľ zistí, že dlžníkovi sa podarilo dosiahnuť osobný bankrot je úplne pochopiteľný nárast neistoty. Cesta k peniazom, ktoré veriteľovi patria sa tým totiž poriadne skomplikuje. Čo to pre veriteľa znamená a sú vôbec nejaké možnosti, ako v tomto prípade pohľadávku vymôcť?

Postup v prípade osobného bankrotu

Oddlženie, nazývané ľudovo aj osobný bankrot je inštitútom, ktorý pred pár rokmi prešiel výraznými zmenami a umožnil fyzickým osobám absolvovať riadený proces oddlženia. Aby sme ale nezostávali pri ľudových výrazoch, doplňme, že osobný bankrot môže mať v zásade dve podoby, a to konkurz, prípadne splátkový kalendár. Hoci tento proces môže evokovať, že fyzická osoba sa takto zbaví všetkých svojich dlhov z minulosti, nie je to celkom pravda.

Navyše, aby súd oddlženie povolil, daná osoba musí splniť viacero podmienok stanovených v § 166 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ak vás táto téma zaujíma bližšie, neváhajte si prečítať náš nedávny článok, v ktorom sme sa osobnému bankrotu venovali podrobnejšie.

Čo v prípade, ak dlžník vyhlási osobný bankrot?

Kým pre dlžníka môže byť oddlženie výraznou pomocou, veriteľovi môže pri pomyslení na využitie tejto možnosti naskakovať husia koža. Ak totiž dlžník dosiahne oddlženie, výrazne sa tým zhorší postavenie veriteľa, pričom to platí aj vtedy, ak už začalo exekučné konanie. Vo svojej podstate zo strany fyzickej osoby – dlžníka ide o vyhlásenie platobnej neschopnosti, a to už pri neschopnosti platiť minimálne jeden peňažný záväzok. Veriteľ sa však môže brániť, a to tým, že sa pokúsi dosiahnuť zrušenie oddlženia. Ide o možnosť, ktorú ale nedosiahne v prípade, že dlžník postupuje pri oddlžení správne a úplne v súlade so zákonom.

Nemusíte sa uspokojiť iba s „omrvinkami“

Ak súd rozhodol o tom, že vášmu dlžníkovi schváli oddlženie (teda schváli ľudovo povedané „osobný bankrot“), rozhodne zároveň o tom, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov (s výnimkou dlhov presne uvedených v zákone, ako je napr. výživné). Následne všetky tieto dlhy môžu byť uspokojené už iba v konkurze alebo formou splátkového kalendára. V praxi to teda znamená, že nemôžete pohľadávku vymáhať priamo od dlžníka, ale môžete si ju v rámci konkurzného konania prihlásiť u správcu konkurznej podstaty (ktorého určuje súd). V tom najlepšom prípade čaká veriteľa aspoň čiastočné uspokojenie pohľadávky, no reálne vymožená suma môže byť oproti pôvodnému dlhu skutočne len symbolická.

Využite svoje právo podať návrh na zrušenie oddlženia

Z pozície veriteľa máte možnosť brániť sa podaním návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Túto možnosť máte dokonca až do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu či určenia splátkového kalendára – teda od samotného schválenia oddlženia. Samotný návrh na zrušenie oddlženia pochopiteľne nemôžete podať iba tak bezdôvodne. V návrhu je potrebné poukázať na to, že dlžník nemá poctivý zámer, čo znamená, že buď porušil niektorú z podmienok na oddlženie alebo nemal skutočnú snahu svoj dlh riešiť. Môže ísť o prípad, kedy si dlžník schválne zobral takú pôžičku, o ktorej už v čase dohodnutia vedel, že ju ani pri najlepšej vôli nebude mať možnosť splatiť. Rovnako môže ísť o prípady, kedy dlžník časť svojho majetku pred súdom nepriznal, alebo sa do platobnej neschopnosti uviedol zámerne.

Čo sa stane v prípade, ak súd vášmu návrhu vyhovie?

Súd podaný návrh posúdi a predvolá si dlžníka na pojednávanie, na ktorom sa k predmetnému návrhu bude môcť vyjadriť. Následne súd posúdi, či v prípade dlžníka je naplnený čo i len jediný preukázateľný dôvod svedčiaci o nepoctivom zámere. V prípade, že sa podarí nepoctivý zámer dostatočne preukázať, súd vyhlásenie oddlženia zruší a všetky dlhy všetkých dovtedajších veriteľov sa stanú opäť splatné. Znamená to teda, že svojim úspešným návrhom na zrušenie oddlženia pomôžete aj ostatným veriteľom.

Pre veriteľa teda existuje aj iná možnosť. Ak sa mu nechce podávať návrh, môže zvoliť vyčkávaciu stratégiu a počkať či náhodou nepodá takýto návrh niektorý z ostatných veriteľov. Na druhej strane sa tým ale vystavuje aj riziku, že takýto návrh nikto nepodá.

Na záver dodajme, že zrušenie vyhlásenia oddlženia je pre dlžníkov veľkým postrachom nielen z dôvodu, že všetky pohľadávky sa stanú opätovne splatné, ale aj preto, že dlžník nebude môcť nasledujúcich 10 rokov opätovne požiadať o oddlženie. Platí teda, že hoci vyhlásenie osobného bankrotu vášho dlžníka bude komplikáciou, stále existujú spôsoby, ako sa s nepoctivými dlžníkmi vysporiadať.

Pridané dňa: 19.08.2022
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám