Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Notárska zápisnica

Vyhotovovanie notárskej zápisnice patrí medzi najčastejšie úkony, ktorým svoj čas venujú práve notári, resp. nimi poverení zamestnanci notárskeho úradu. Napokon, ide o jeden zo spôsobov zaznamenávania právnych úkonov a využíva sa pri rôznych životných situáciách. Svoj význam majú pri pôžičkách, podnikaní ale aj pri osvedčovaní rozličných skutočností. Čo sa o notárskej zápisnici oplatí vedieť, aké sú jej účinky a v akých prípadoch sa túto možnosť oplatí využiť?

Čo je to notárska zápisnica?

Skôr ako prejdeme k jednotlivým výhodám spísania notárskej zápisnice, nevyhneme sa vysvetleniu, čo vlastne je notárska zápisnica. Predstava, že ide len o nejakú zmluvu, ktorú si pozrie a potvrdí notár totiž nie je úplne presná. V prvom rade ide o písomnú formu zaznamenania právneho úkonu vykonávanú notárom presne podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti. Ten stanovuje v § 46 a nasledujúcich, aké sú povinné náležitosti notárskej zápisnice a postup notára pri jej vyhotovovaní.

Notársky poriadok tiež rozlišuje, kedy je spísanie notárskej zápisnice povinné a kedy naopak, dobrovoľné, teda ponechané na vôli zmluvných strán. Pre lepšiu predstavu uveďme, že povinnosť zaznamenania určitého úkonu vo forme notárskej zápisnice je povinné napríklad v tom prípade, ak právny úkon robí osoba, ktorá nemôže čítať ani písať. Notárska zápisnica sa vyžaduje aj vtedy, ak sa manželia dohodnú o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva a napríklad aj pri zlúčení či rozdelení obchodných spoločností.

Ako sme už spomenuli, pre spísanie notárskej zápisnice sa môžete dobrovoľne rozhodnúť aj pri rôznych iných právnych úkonoch, a to najmä vtedy, ak chcete vylepšiť svoju dôkaznú situáciu pre prípad budúceho sporu. Samozrejme, ani spísanie notárskej zápisnice nespočíva iba na tom, či notárovi za jej spísanie zaplatíte poplatok.

Notár môže spísanie zápisnice aj odmietnuť

Už podľa názvu danej formy aj toho, čo sme spomenuli vyššie, že pre spísanie notárskej zápisnice bude nevyhnutná osobná návšteva notárskeho úradu. Notár bude musieť overiť vašu totožnosť a takisto posúdi aj obsah samotného právneho úkonu. Presný postup spísania notárskej zápisnice ustanovuje Notársky poriadok a podľa neho môže notár spísanie zápisnice aj odmietnuť. Nemôžete teda prísť s akoukoľvek požiadavkou a na základe nej žiadať spísanie notárskej zápisnice.

Keď sa notárovi nepodarí overiť vašu totožnosť má možnosť spísanie zápisnice odmietnuť. Podľa zákona je však povinný spísanie notárskej zápisnice odmietnuť aj vtedy, ak zo zamýšľaného úkonu jednoznačne vyplýva, že odporuje zákonu, obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom.

V čom spočívajú výhody notárskej zápisnice?

Nechať si spísať notársku zápisnicu prináša viacero výhod a v prípade sporu môže mať pre vás doslova cenu zlata. V prvom rade platí, že notár je v prípade spisovania notárskej zápisnice v postavení orgánu verejnej moci a musí pri nej postupovať s odbornou starostlivosťou. Nemusíte sa teda obávať, že by vážnosť takto spísaného právneho úkonu mohol niekto spochybňovať. Zároveň netreba zabúdať, že notárska zápisnica je považovaná za verejnú listinu. Jej zmena je teda nielenže trestná, ale v prípadnom súdnom spore je aj silným dôkazom, pretože pravdivosť jej obsahu sa predpokladá, kým druhá strana jednoznačne nepreukáže opak.

Prípadné sfalšovanie notárskej listiny ani neprichádza do úvahy. Každá notárska listina sa totiž ukladá do Notárskeho centrálneho registra notárskych zápisníc, čím je zaručená ich spätná overiteľnosť a zároveň nezmeniteľnosť. Platí teda, že hneď ako je notárska zápisnica spísaná a uložená do registra, jej obsah je navždy nemenný.

Napokon, jednou z najdôležitejších výhod notárskej zápisnice je to, že môže byť priamo vykonateľná. Ak sa tak zmluvné strany pri spisovaní dohodnú, tak notárska zápisnica môže byť priamo exekučným titulom, čo má zásadný význam aj pre mimosúdne vymáhanie pohľadávok.

Notárska zápisnica a pôžičky

Notárske zápisnice majú svoj význam aj pri pôžičkách, resp. pri vzťahoch medzi dlžníkom a veriteľom. Uznanie dlhu formou notárskej zápisnice je dokonca jedným zo spôsobov riešenia situácie, o ktorý sa snažia aj inkasné spoločnosti, pretože týmto spôsobom posilnia postavenie veriteľa. Pri uznaní dlhu formou notárskej zápisnice musí byť na notárskom úrade prítomný predovšetkým dlžník, ktorý sa pod notársku zápisnicu aj podpíše.

Netreba však zabúdať na to, že aby bola notárska zápisnica exekučným titulom, musí podľa platného Exekučného poriadku obsahovať nielen samotný právny záväzok, predmet a čas plnenia, označenie oprávnenej a povinnej osoby, ale predovšetkým súhlas povinnej osoby s touto vykonateľnosťou. V prípade, že teda ste v pozícii veriteľa, je potrebné spisujúceho notára oboznámiť s tým, že máte záujem, aby notárska zápisnica bola exekučným titulom, nestáva sa ním totiž automaticky.

Notárska zápisnica ako forma právneho úkonu prináša do mnohých súkromných ale aj obchodných vzťahov poriadok a právnu istotu, preto sa jednoznačne oplatí vedieť, kedy ju využiť. V prípade pôžičiek sú jej výhody zrejmé v prospech veriteľa, pretože v prípade nesplácania dlhu umožnia ľahšie vymoženie pohľadávky. Na strane druhej, ak dlžník pristupuje k svojmu záväzku zodpovedne, akceptovať spísanie notárskej zápisnice určite nebude problémom.

Pridané dňa: 14.04.2023
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám