Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Nevyplatenie mzdy a odstupného

Pracovať celý mesiac a následne nedostať zaplatené načas, v dohodnutej výške, prípadne vôbec, je poriadnou nepríjemnosťou, ktorá môže podstatne zhoršiť vašu finančnú situáciu. Nevyplatenie mzdy a iných mzdových nárokov je preto potrebné urýchlene riešiť. Oplatí sa teda vedieť, aké máte v tomto smere možnosti a ako sa domôcť toho, čo vám právom patrí.

Spoznajte položky na výplatnej páske

Vyplácať mzdu, načas a v dohodnutej výške je základnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorá samozrejme vyplýva aj zo Zákonníka práce. Treba zároveň dodať, že zamestnávateľ si termín ani výšku vyplácania mzdy nemôže len tak svojvoľne meniť, podľa toho či práve má alebo nemá peniaze na výplaty pre zamestnancov.

Hoci nevyplatenie mzdy je spravidla úmyselným konaním, netreba zabúdať, že chyby v mzdovej agende môžu nastať aj nedopatrením, najmä pri prijímaní nových zamestnancov. Najmä po nástupe do nového zamestnania preto určite odporúčame detailne si preštudovať výplatnú pásku a akékoľvek nezrovnalosti okamžite riešiť, či už s personálnym alebo mzdovým oddelením, prípadne nadriadeným. Vo výplatný termín si tiež skontrolujte, koľko peňazí vám na účet v skutočnosti prišlo.

Už aj prvé meškanie výplaty môže byť problém

Už pri prvom meškaní výplaty by ste mali spozornieť, pretože ide o zrejmý znak zhoršenej platobnej disciplíny, ktorá by mohla znamenať finančné problémy vášho zamestnávateľa. Napriek tomu by ste mali meškajúcu výplatu riešiť s chladnou hlavou a neurobiť chybu, ktorou by ste sa mohli dopustiť aj závažného porušenia pracovnej disciplíny. Rozhodne sa nemôžete zamestnávateľovi akokoľvek vyhrážať, prípadne vytvárať nátlak. Takisto nemôžete len tak neprísť do práce, ak vám výplata pár dní mešká. Určite však dajte svojmu zamestnávateľovi najavo, že meškanie mzdy vám nie je ľahostajné a zároveň si rozmyslite, aké kroky podniknete, ak sa bude situácia zhoršovať, prípadne opakovať.

Jednoducho povedané, pracovať pre zamestnávateľa, ktorý pravidelne mešká s vyplácaním mzdy, môže byť pomerne stresujúce a je veľmi dobrým dôvodom na to, aby ste si hľadali inú prácu. Okrem toho by ste ale mali vedieť, aké kroky podniknúť a na čo máte nárok.

Od výzvy, cez výpoveď až po vymáhanie

Úplne prvým krokom z vašej strany by mala byť písomná výzva na vyplatenie mzdy v lehote, ktorú si dodatočne určíte. Ak zostane bez reakcie, odporúčame skoncipovať predžalobnú výzvu, prípadne opakovanú výzvu, kde zamestnávateľa upozorníte na možnosť mimosúdneho vymáhania pohľadávky, a tiež na to, že podáte podnet na príslušný inšpektorát práce. Všetky tieto písomnosti odporúčame adresovať zamestnávateľovi tak, aby ste dokázali preukázať ich doručenie, takže napríklad doporučeným listom prostredníctvom pošty.

Celú situáciu ale môžete riešiť aj radikálnejšie, najmä ak nemáte záujem zotrvať na súčasnom pracovnom mieste. Ako zamestnanec môžete podať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, avšak pri nevyplatení mzdy a ďalších mzdových nárokov sú vaše práva o čosi širšie. V prípade, že vám zamestnávateľ nevyplatí mzdu alebo jej časť ani do 15 dní po uplynutí splatnosti, teda po termíne výplaty, môžete podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce pracovný pomer okamžite skončiť. Ak sa rozhodnete pre tento krok, bude potrebné okamžité skončenie pracovného pomeru spísať a preukázateľne doručiť zamestnávateľovi. V tomto prípade by ste mali vedieť, že máte nárok nielen na doplatenie dlžnej mzdy, ale aj na náhradu mzdy vo výške priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu v dĺžke 2 mesiacov. K uvedenej možnosti len dodajme, že treba dodržať lehotu, pretože podľa Zákonníka práce môžete okamžite skončiť pracovný pomer do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedeli. Príliš otáľať preto nemusí byť rozumné.

V prípade, že ani po upozorneniach či okamžitom skončení pracovného pomeru s vami zamestnávateľ nekomunikuje a nesnaží sa situáciu riešiť, máte možnosť obrátiť sa na súd, prípadne využiť mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Ak sa rozhodnete domáhať svojich práv prostredníctvom súdu, je možné podať žalobu alebo návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie peňažnej čiastky aj vrátane úrokov z omeškania počítaných odo dňa splatnosti mzdy a zaplatiť súdny poplatok. Pri dostatočne jasnej dôkaznej situácii vydá súd platobný rozkaz na dlžnú sumu aj vrátane súdneho poplatku a úrokov z omeškania. Menej formálnym postupom je potom mimosúdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom inkasnej spoločnosti, ktoré dokáže byť veľmi efektívne a často aj lacnejšie.

Za určitých okolností pripadá do úvahy ešte jedna možnosť, ale len v tom prípade, že váš zamestnávateľ zostal platobne neschopný, resp. bol na zamestnávateľa vyhlásený konkurz a zároveň zamestnávateľovi vznikla povinnosť odvádzať za vás poistné na garančné poistenie. V prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa totiž máte nárok na dávku z garančného poistenia, a to najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. O túto dávku je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovného pomeru.

Nevyplatenie mzdy a odstupného je aj trestným činom

Nevyplatenie mzdy a odstupného môže byť natoľko závažné, že je dokonca aj trestným činom definovaným v ustanovení § 214 Trestného zákona, podľa ktorého je pri základnej skutkovej podstate možné potrestať páchateľa odňatím slobody až na tri roky.

Ak sa rozhodnete pre tento krok, potrebné bude podať trestné oznámenie a čakať vás bude aj výsluch. Ak nazeráme na nevyplatenie mzdy a odstupného v trestnoprávnej rovine, je potrebné zdôrazniť, že trestná zodpovednosť zamestnávateľa je podmienená tým, že zamestnávateľ má dostatok finančných prostriedkov, ktoré v deň splatnosti mzdy a odstupného nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie svojej činnosti. Trestne zodpovedný teda nebude zamestnávateľ, ktorý objektívne nemá finančné prostriedky na vyplácanie miezd.

Prípadné podanie trestného oznámenia si preto dobre rozmyslite vzhľadom na relatívnu zdĺhavosť trestných konaní ako aj fakt, že k svojim peniazom sa dostanete skôr cez občianskoprávne konanie, alebo využitím mimosúdneho vymáhania. Na záver len zdôraznime, že riešenie problémov s platobnou morálkou rozhodne netreba prehliadať a nechať sa vodiť za nos. Neoplatí sa však riešenie „za horúca“, pretože emocionálne konanie sa v tomto smere nevypláca a v konečnom dôsledku môžete uškodiť sami sebe.

Pridané dňa: 30.10.2023
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám