Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Exekúcia – následok súdneho vymáhania pohľadávky

Keď sa povie exekúcia, v mnohých to vyvoláva nepríjemné pocity. Čo ale exekúcia vlastne je, kedy sa začína exekučné konanie a akými spôsobmi sa vykonáva? K exekúcii nedochádza len tak, bez dôvodu. Aj preto je dobré vedieť, čo vás v prípade exekúcie čaká a čo s tým viete spraviť.

Čo je exekúcia

Exekúcia je výkon súdnych rozhodnutí, ktorý realizuje splnomocnená, štátom určená osoba, exekútor. Podkladom na vykonanie exekúcie býva tzv. exekučný titul, ktorým môže byť rozhodnutie súdu, sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, rozhodnutie policajného zboru, ale napríklad aj obce. Príkladom je platobný rozkaz, výkaz nedoplatkov, blok na pokutu či platobný výmer.

Rozoznávame súdne a mimosúdne vymáhanie.

Súdne vymáhanie

Pri súdnom vymáhaní je exekučný titul vykonateľné rozhodnutie súdu, ktoré priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Mimosúdne vymáhanie

K exekúcii môže dôjsť z nedbanlivosti, ale aj z nepozornosti. Napríklad, ak zabudnete uhradiť pokutu za nesplnenie nejakej povinnosti, pri vzniku nedoplatkov v sociálnej alebo zdravotnej poisťovni, prípadne vtedy, ak nedokážete dlhodobo splácať svoje pôžičky alebo úvery.

Pri mimosúdnom vymáhaní môže byť exekučným titulom:

 • platobný výmer
 • notárska zápisnica
 • rozhodnutie o dedičstve
 • výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov
 • cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike
 • rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie
 • vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste
 • výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia
 • iné

Kedy sa začína exekúcia

Podľa novely Exekučného poriadku účinnej od 1. apríla 2017 exekučné konanie začína dňom, keď veriteľ alebo poškodený doručí súdu návrh na vykonanie exekúcie. Dôvodom je dobrovoľné nesplnenie povinnosti dlžníka voči veriteľovi, napríklad nezaplatenie sumy v lehote danej rozsudkom.

Tento návrh na vykonanie exekúcie sa dnes už podáva výlučne elektronicky, a to vyplnením elektronického formulára, následným podpísaním kvalifikovaným elektronickým podpisom a odoslaním do elektronickej schránky príslušného okresného súdu. Nájsť ho viete na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

TIP: V prípade, ak potrebujete podať návrh na exekúciu, no nemáte aktivovanú elektronickú schránku, môžete osloviť exekútora, ktorý za vás návrh podá.

Ako prebieha exekúcia

Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie súd návrh aj s priloženými prílohami preskúma. V prípade, že neexistujú nijaké dôvody, kvôli ktorým by mohla byť exekúcia zamietnutá, súd vydá súdnemu exekútorovi do 15 dní poverenie na vykonanie exekúcie a upovedomí oprávnenú osobu, teda veriteľa, o vydaní poverenia.

Najskôr vždy zisťuje, aké má dlžník majetkové pomery a až na základe toho rozhodne, ktorým spôsobom exekúciu vykoná. Na to, aby zistil majetkové pomery dlžníka, môže urobiť osobnú obhliadku, domovú prehliadku či prehliadku vášho majetku.

Spôsoby výkonu exekúcie

Exekútor má po začatí exekučného konania niekoľko možností, ako zabezpečiť pohľadávku oprávnenej osoby. Všetky tieto možnosti sú uvedené v Exekučnom poriadku.

V prípade, že sa v exekučnom titule ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu je možné vykonať viacerými spôsobmi:

 • zrážkami zo mzdy
 • zrážkami z iných príjmov
 • predajom hnuteľných vecí
 • predajom cenných papierov
 • predajom nehnuteľnosti
 • predajom podniku
 • prikázaním pohľadávky
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu (v prípade neplatenia vyživovacej povinnosti)

V exekučnom titule sa môže ukladať aj iná povinnosť, ako je zaplatenie peňažnej sumy. V takom prípade sa spôsob vykonávania exekúcie spravuje podľa povahy uloženej povinnosti. Môže to byť napríklad:

 • rozdelenie spoločnej veci
 • odobratie alebo zničenie veci
 • vypratanie nehnuteľnosti
 • uskutočnenie prác a výkonov

Čo môže exekútor vymáhať a čo už nie?

Keďže zákon neurčuje žiadnu minimálnu výšku dlhu, v exekúcii je možné vymáhať akúkoľvek sumu. Pri nižších dlžných sumách väčšinou exekútor siahne po peniazoch v banke, prípadne po časti mzdy alebo dôchodku. V banke pritom musí nechať minimálne určitú sumu, ktorá je daná aktuálnym zákonom a pri zrážkach zo mzdy alebo z dôchodku musí nechať aspoň 60 % životného minima dlžníka a 25 % na každú vyživovanú osobu vrátane manžela či manželky.

Ak v exekúcii dôjde k predaju hnuteľných vecí, nikdy sa vám nestane, že by vám odňali všetok váš majetok. Čo vám zobrať nemôžu?

 • odevy, bielizeň, obuv
 • nevyhnutné vybavenie domácnosti ako stôl, stoličky, chladničku, sporák, práčku, periny, bežný kuchynský riad a podobne
 • domáce zvieratá (výnimku tvoria zvieratá, ktoré slúžia na podnikanie)
 • veci slúžiace na plnenie úloh v podnikaní alebo v zamestnaní
 • zdravotnícke potreby a veci, ktoré potrebujete pri chorobe či telesnom postihnutí
 • veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi
 • príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • snubný prsteň a obrúčku
 • študijnú literatúru
 • hračky
 • podiely na majetku v dôchodkovom fonde v druhom pilieri
 • hotovosť do určitej sumy danej zákonom
 • a ďalšie

Doba premlčania

Občiansky zákonník ustanovuje premlčanie práva priznaného právoplatným rozhodnutím súdu na desať rokov odo dňa, kedy sa malo rozhodnutie plniť. O exekúciu tak môže poškodený alebo veriteľ požiadať do 10 rokov odo dňa, kedy sa malo rozhodnutie plniť.

Príklad
Pán Novotný, dlžník, bol na základe rozsudku súdu povinný uhradiť veriteľovi pán Krátky sumu 1500 eur. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 16. 6. 2016 a sumu 1500 eur mal pán Novotný uhradiť v lehote do troch dní od právoplatnosti, a teda do 19. 6. 2016.

Pán Novotný ale uvedenú sumu v danej lehote neuhradil, a tak pán Krátky podal na exekučný súd návrh na vykonanie exekúcie. Uplynutím trojdňovej lehoty na plnenie sa totiž rozsudok stal vykonateľným.

Pán Krátky ale nemusel podať návrh na vykonanie exekúcie hneď. Má na to 10 rokov odo dňa plnenia rozhodnutia, teda až do júna roku 2026.

TIP: Aj po uplynutí 10 rokov môže veriteľ, teda poškodený, podať návrh na exekúciu. Na dobu premlčania bude súd prihliadať iba v prípade, že dlžník vznesie námietku.

Ako zistiť stav exekúcie

Stav exekúcie viete zistiť veľmi jednoducho. Na internete existuje verejne prístupný zoznam dlžníkov, ktorý vám bude sprístupnený po bezplatnej registrácii. Zdrojom informácií o samotných exekúciách sú dva registre:

 • Centrálny register exekúcií (CRE),
 • Register poverení na vykonanie exekúcie.

Centrálny register exekúcií je verejný zoznam dostupný na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov. Exekútori tam zapisujú údaje o každej právoplatne neukončenej exekúcii.

Register poverení na vykonanie exekúcie je verejný register, ktorý obsahuje poverenia súdnych exekútorov z aktuálne prebiehajúcich exekučných konaní. Nie sú tam však zverejnené exekúcie, v ktorých ako oprávnená vystupuje Sociálna poisťovňa.

Odklad exekúcie

Odklad exekúcie slúži na predchádzanie nepriaznivým následkom, ku ktorým by bez odkladu nezvratne došlo. Kedy, ako a za akých podmienok môžete o odklad exekúcie požiadať?

Môžete si oň požiadať po začatí exekúcie, teda po udelení poverenia exekútorovi, pričom o odklade rozhoduje súdny exekútor – vydaním upovedomenia o odklade exekúcie.

Dôvody na odklad exekúcie

Pri rozhodovaní o odklade exekúcie skúma exekútor charakter postavenia dlžníka, napríklad stratu zamestnania či dlhodobé ochorenie, skutočnosť, či sa v tomto postavení ocitol bez vlastnej viny, a fakt, či by mohla mať neodkladná exekúcia pre povinného alebo jeho rodinu nepriaznivé následky, ako je ohrozenie základných životných potrieb. Dĺžka trvania odkladu exekúcie následne závisí vždy od konkrétneho dôvodu samotného odkladu.

Poznámka: Ak je dlžník právnickou osobou, napríklad s.r.o., nie je oprávnený požiadať o odklad exekúcie.

Keď príde upovedomenie o exekúcii

V prípade, že dostanete list od exekútora o začatí exekúcie, máte 14 dní na to, aby ste vyrovnali svoj dlh. Niektorí ľudia sa svoje finančné problémy snažia vyriešiť tým, že nepreberajú poštu a nekomunikujú s exekútorom. To nie je práve šťastné riešenie, pretože dlžník môže prísť o strechu nad hlavou.

Nikto nechce prísť o strechu nad hlavou, a preto je vždy najlepšie od začiatku s exekútorom komunikovať a nájsť s ním riešenie, pri ktorom budete ako dlžník schopný splatiť svoj dlh, napríklad splátkový kalendár.

Musím pustiť exekútora do bytu alebo domu, ak v ňom nemám trvalý pobyt?

Áno, exekútor je totiž oprávnený urobiť prehliadku priestorov, v ktorom máte ako dlžník svoj majetok.

Čo ak chce exekútor vedieť výšku môjho majetku?

Ak vás exekútor vyzve, aby ste mu oznámili výšku svojho majetku, ste povinný podať mu vyhlásenie na predpísanom tlačive. Vzory tlačív nájdete na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov.

Exekučné trovy

Každý dlh treba splatiť v čo najkratšej dobe. Aj preto treba myslieť na to, že ak sa do vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom pridá aj exekútor, nebudete splácať iba svoje dlhy, ale aj úroky z omeškania a trovy exekúcie.

Exekútorovi patrí odmena za výkon exekučnej činnosti, pričom ide o 20 % zo základu na jej určenie. Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, exekútorovi patrí odmena vo výške 10 % zo základu na jej určenie. Celková odmena však nemôže presiahnuť 33 000 eur.

Ukončenie exekúcie

Exekúcia sa končí v momente vymoženia pohľadávky, príslušenstva a trov exekučného konania.

Pridané dňa: 03.10.2021
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám