Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Dlžník neplatí ani po rozhodnutí súdu?

Niektoré situácie, kedy ako veriteľ nedokážete vymôcť dlh sa môžu zdať neriešiteľné. Patria medzi ne aj prípady, keď dlžník neplatí ani po tom, ako vám súd dá za pravdu a máte v rukách právoplatný rozsudok. Ako sa k takejto situácii postaviť a aké sú vaše možnosti?

Vyhrať na súde znamená mať v rukách právoplatné rozhodnutie

Niekedy ani vyhratý súdny spor nemusí znamenať, že sa vaše útrapy cestou za peniazmi, ktoré vám patria, skončili. Hoci vám súd dal za pravdu a prikázal dlžníkovi plniť, môže sa stať, že sa napokon žiadneho plnenia nedočkáte. To sú samozrejme tie najhoršie scenáre, na ktoré je niekedy lepšie ani nemyslieť, no v praxi k nim bohužiaľ z času na čas dochádza. V tejto súvislosti je dobré ozrejmiť si niekoľko dôležitých pojmov súvisiacich s rozsudkami ako formou súdnych rozhodnutí.

Ak váš spor súd prejednal, ukončil dokazovanie a celú situáciu dostatočne posúdil, sudca (prípadne senát) rozhodne a vyhlási rozsudok. Voči rozsudkom prvostupňových súdov je možné podať odvolanie, čo znamená, že hoci vám súd dal za pravdu, žalovaný sa môže odvolať, rozsudok právoplatnosť nenadobudne a celý spor sa dostáva pred tzv. odvolací súd (spravidla Krajský súd).

V prípade, že sa žalobca alebo žalovaný proti rozsudku neodvolá, prípadne sa odvolania vzdajú všetky strany sporu, rozsudok nadobudne právoplatnosť. To znamená, že sa stáva zásadne nezmeniteľným. Zjednodušene povedané, až po tom ako rozsudok nadobudne právoplatnosť, nastáva moment, keď si môžete povedať, že ste vyhrali (ak teda dá súd za pravdu práve vám).

Popri právoplatnosti sa oplatí poznať aj pojem vykonateľnosť rozhodnutia. Tá sa vzťahuje na všetky rozhodnutia súdu, ktoré ukladajú plnenie nejakej povinnosti a najčastejšie nastáva po troch dňoch od nadobudnutia právoplatnosti. Vykonateľnosť teda znamená, že povinná osoba musí plniť – napríklad zaplatiť peňažnú sumu. Právoplatný a vykonateľný rozsudok je teda základným predpokladom, ako sa po vyhratom súdnom spore dostanete k svojim peniazom.

Pozor, tu môže nastať háčik. Stačí, ak dlžník ani po nadobudnutí vykonateľnosti svoj dlh nesplatí. Ak sa tak stane, treba mať na pamäti, že právoplatný a vykonateľný rozsudok je exekučným titulom. Uvedené vyplýva už zo samotného Exekučného poriadku, konkrétne z ustanovenia § 45 ods. 1 podľa ktorého exekučným titulom je „vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.“ Po nadobudnutí vykonateľnosti a nesplnení zo strany dlžníka je tak možné pristúpiť k exekúcii, a teda nútenému výkonu rozhodnutia. Žalovaný (dlžník) sa tak už v tomto smere exekúcii nevyhne a vám stačí podať návrh na vykonanie exekúcie.

Záruka vyhraného súdneho sporu existuje, avšak nie neobmedzene

Ako sme už vyššie spomenuli, vykonateľný rozsudok je v rukách veriteľa (žalobcu) silnou zbraňou voči dlžníkovi. Môže sa však stať, že ani v exekúcii sa nepodarí vymôcť nič, čo sa týka predovšetkým prípadov, keď je dlžník nemajetný, prípadne je výška jeho dlhu taká vysoká, že ich dlžník ani pri tej najväčšej snahe nebude schopný splatiť. V takom prípade smeruje exekúcia k tomu, aby sa podarilo z celkovej dlžnej sumy vymôcť aspoň niečo. Dlžník môže však v každom prípade počítať so zablokovaním účtu, prípadne zrážkami zo mzdy , ak je zamestnaný.

Prednostné pohľadávky a zrážky bez obmedzenia

Pri exekučnom konaní sa pohľadávky delia na prednostné a neprednostné. Práve pri prednostných pohľadávkach je šanca na vymoženie dlžnej čiastky najväčšia. Typickým príkladom prednostnej pohľadávky je výživné, hoci ani v tomto prípade nečakajú dlžníka zrážky bez obmedzenia (pri zrážkach zo mzdy musí zostať povinnému aspoň suma životného minima, resp. základná nepostihnuteľná suma).

Pri výživnom ešte chvíľku zostaňme, môže sa totiž stať, že okrem samotnej exekúcie čaká dlžníka na výživnom aj odobratie vodičského oprávnenia či trestné stíhanie za trestný čin podľa Trestného zákona, konkrétne § 207 Zanedbanie povinnej výživy. Tento príklad uvádzame zámerne preto, aby sme ilustrovali, že nie všetky pohľadávky sú si rovné a často dlžníkom hrozia omnoho väčšie problémy ako „len“ exekúcia.

Naozaj sa vždy oplatí súdiť?

V našom predchádzajúcom článku sme sa venovali dĺžke súdnych konaní. Je pravdou, že predstava neúmerne dlhého súdneho konania môže mnohých veriteľov odrádzať, vždy si preto treba spočítať, či sa vám oplatí domáhať sa svojich práv. Alternatívou môže byť mimosúdne vymáhanie pohľadávok, ktoré je menej formálnym a spravidla aj rýchlejším procesom.

Pridané dňa: 24.06.2022
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám