Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Čo je register obyvateľov a RFO?

Register obyvateľov Slovenskej republiky, REGOB a RFO, s týmto názvom aj skratkami ste sa už možno stretli a najmä štátni úradníci aj dobre vedia, o čo ide a aké majú oba registre využitie. Hoci bežný občan k registru obyvateľov priamy prístup nemá, môže byť aj tak zaujímavé vedieť, aké všetky údaje o vás štát vedie a akým spôsobom s nimi môže nakladať.

Na čo slúži register obyvateľov?

Register obyvateľov Slovenskej republiky, alebo skrátene REGOB vznikol ešte v roku 2004 a ako informačný systém verejnej správy má nezastupiteľnú funkciu. Obsahuje totiž súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na základe ktorých je možné identifikovať konkrétnu osobu, zistiť jej pobyt a tiež vzťahy k príbuzným osobám.

Ak by ste si vyhľadali svoj záznam v registri obyvateľov tak vo výpise okrem svojho mena, nadobudnutých titulov a trvalého či prechodného pobytu nájdete aj základné údaje o svojich rodičoch, manželke či manželovi a prípadne aj deťoch. Okrem toho obsahuje REGOB aj rôzne administratívne údaje, akou je napríklad informácia o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva. Len pre úplnosť uveďme, že konkrétny rozsah evidovaných údajov v Registri obyvateľov nájdete v § 12 a nasledujúcich zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Štát teda toho o vás vie pomerne veľa, pričom takto zhromaždené údaje slúžia predovšetkým pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a prípadne iných poverených právnických osôb. Ako bežný občan pochopiteľne nemáte možnosť do Registra obyvateľov SR nahliadnuť, prípadne si v ňom vyhľadávať údaje o iných osobách, keďže takéto oprávnenie majú iba zákonom vymedzené štátne orgány a iné subjekty vykonávajúce výkon verejnej správy.

Vydanie oznámenia o mieste pobytu obyvateľa

Hoci z pozície občana prístup do Registra obyvateľov SR nezískate, stále máte možnosť zistiť aspoň informáciu o mieste pobytu obyvateľa, ktorá vám bude poskytnutá práve z tohto registra. Takúto žiadosť je potrebné písomne adresovať obci, Ministerstvu vnútra SR alebo okresnému riaditeľstvu Policajného zboru. Žiadosť musí tiež obsahovať vaše údaje a rovnako údaje osoby, ktorej pobyt si žiadate zistiť. Zabudnúť netreba ani na odôvodnenie žiadosti, inak vám orgán nevyhovie. Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby je navyše spoplatnené sumou 7 € za každú požadovanú osobu.

Zistenie miesta pobytu obyvateľa môže mať zásadný význam, či už ste stratili kontakt s dôležitým členom rodiny, alebo napríklad aj pre mimosúdne vymáhanie dlhov. V prípade, že sa vám dlžník zatajuje a v podstate ani neviete, kam mu adresovať doporučenú zásielku s výzvou, môžete si práve týmto spôsobom zistiť adresu jeho trvalého alebo prechodného pobytu.

S Registrom fyzických osôb smerom k elektronizácii verejnej správy

Okrem skratky REGOB ste sa už mohli stretnúť aj so skratkou RFO, čo neznamená nič iné, ako Register fyzických osôb. Tento register je jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o všetkých fyzických osobách, ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou. Jeho najväčším prínosom pre bežného občana je to, že vybrané údaje v ňom zapísané sa považujú za správne, kým sa nepreukáže opak. Táto skutočnosť je veľmi prínosná napríklad pri boji proti byrokracii, pretože mnohé skutočnosti uvádzané v RFO nemusíte úradom preukazovať.

RFO poskytuje údaje o fyzických osobách získané zo základných registrov matrík, hlásenia pobytu a registra obyvateľov. Jeho dôležitým prínosom je konsolidácia údajov a ich poskytovanie podľa stanovených pravidiel a dohôd odberateľom, pričom sa netýka iba občanov Slovenskej republiky, ale umožňuje aj zápis cudzincov bez pobytu na území SR, ktorí prišli do styku s verejnou správou. RFO teda zásadne otvára dvere k elektronizácii štátnej správy a tomu, aby sme už nemuseli behať od jedného úradu k druhému s hŕbou potvrdení či vyhlásení.

Pridané dňa: 05.07.2024
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám