Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Vymáhanie pohľadávok - aké práva má inkasná spoločnosť?

Vo vzťahu dlžník - veriteľ by sa chcel nájsť málokto. Či už na strane dlžníka, alebo veriteľa, v oboch prípadoch to má človek ťažké a môže mu to spôsobovať rôzne nepríjemnosti. Čo je vlastne súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok a aké práva má inkasná spoločnosť?

Základné pojmy pri vymáhaní pohľadávok

V prvom rade je vhodné oboznámiť sa zo základnými pojmami, ako sú dlžník, veriteľ, pohľadávka či aktíva. Čo jednotlivé pojmy označujú?

Čo je pohľadávka?

V oblasti súkromného práva je pohľadávka nárok veriteľa na peňažné alebo vecné plnenie zo strany dlžníka. Je to prosto niečo, čo musí jedna osoba tej druhej vrátiť.

Čo sú aktíva?

Pod pojmom aktíva rozumieme majetok podniku, posudzovaný podľa druhu, formy a účelu použitia. Patria pod ne peniaze, pohľadávky a iné majetkové hodnoty patriace podnikateľovi, ktoré mu slúžia na podnikanie. Využíva sa napríklad pri výrobe produktov či poskytovaní služieb.

Kto je dlžník?

Dlžník je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je veriteľovi zaviazaná. Vo väčšine prípadov ide o peňažné alebo vecné plnenie. Ak ste si teda zobrali úver, prípadne si objednali tovar či službu, do momentu, kým ich nesplatíte, ste dlžníkom.

Kto je veriteľ?

Veriteľ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vlastní pohľadávku. Ak ste poskytli inej osobe napríklad peňažný úver, stávate sa veriteľom. Takisto o veriteľovi hovoríme v prípade dodávateľa tovaru či služieb, pokým mu ich niekto nezaplatí.

Súdne a mimosúdne vymáhanie

Veriteľom býva najčastejšie banka, sporiteľňa, prípadne iná spoločnosť, ktorá požičiava ľuďom peniaze. Z nich sa stávajú dlžníci, ktorý musia peniaze vrátiť aj s úrokom. Ak tak neurobia, veriteľ sa obráti najskôr na inú spoločnosť či osobu, ktorá by sa pokúsila dlh vymôcť namiesto neho. Predíde sa tak súdu, a preto hovoríme o mimosúdnom vymáhaní.

Dlžníka oslovuje spoločnosť, ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok, a žiada o zaplatenie dlhu v čo najkratšom možnom čase. Používa na to telefonáty a zasielanie upomienok či predžalobných výziev.

V prípade, ak v mimosúdnom vymáhaní agentúra na vymáhanie pohľadávok neuspeje, vráti vymáhanie pohľadávky naspäť veriteľovi. Ten sa následne môže rozhodnúť, či bude pohľadávku vymáhať na súde, alebo ju postúpi, teda predá inej osobe. V prípade, že by vymáhal pohľadávku na súde, išlo by o súdne vymáhanie.

Aké práva má inkasná spoločnosť?

Inkasná spoločnosť je spoločnosť zaoberajúca sa riešením pohľadávok. Väčšinou používajú faktoring a forfaiting ako živnosť pre účely vymáhanie pohľadávok, no táto živnosť ich oprávňuje vykonávať vymáhanie pohľadávok iba v prípade, že je poverená veriteľom, prípadne došlo k ich odkúpeniu. Ak teda pohľadávku inkasná spoločnosť neodkúpila, alebo nemá plnú moc od veriteľa a nie je poverená jej vymáhaním, nemôže ju vymáhať.

Ako zistím, čI som dlžník?

To, či ste dlžníkom, viete zistiť jednoducho vo verejne prístupných registroch dlžníkov.

Verejne prístupné registre dlžníkov:

Uznanie dlhu

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov upravuje pojem uznania dlhu v jedinom ustanovení § 558. Dlh môže uznať výlučne dlžník, pričom je na jeho dobrovoľnom a slobodnom rozhodnutí, či k uznaniu svojho dlhu voči veriteľovi pristúpi, alebo nie.

Ide o jednostranný právny úkon, ktorý si vyžaduje písomný prejav dlžníka o tom, že zaplatí svoj dlh s určením dôvodu a jeho výšky. Aby však bolo uznanie dlhu využiteľné, napríklad pri vymáhaní pohľadávky, musia byť splnené predpoklady upravené Občianskym zákonníkom. Pozrite si vzor uznania dlhu.

Máte ďalšie otázky ohľadom vymáhania pohľadávok? Prečítajte si časté otázky týkajúce sa dlhu a jeho úhrady.

Pridané dňa: 13.07.2021
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám